puce titre

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden – Omvang van de verplichtingen

  1. Elke prestatie, dienst of bestelling toevertrouwd aan SEGATI BVBA (SEGATI) houdt de aanvaarding in door de klant van deze algemene voorwaarden, die exclusief de volledige relatie tussen SEGATI en haar klant beheersen. Deze laatste verklaart te verzaken aan zijn eigen algemene voorwaarden, die derhalve niet van toepassing zullen zijn, zelfs al zijn zij van recentere datum.
  2. De klant erkent voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract met SEGATI, en erkent deze te aanvaarden.
  3. De omvang en de inhoud van de verplichtingen van SEGATI worden uitsluitend bepaald door haar schriftelijke aanvaarding van een bestelling van de klant, door de door SEGATI en de klant behoorlijk ondertekende documenten en door deze algemene voorwaarden. Geen enkele afwijking van deze clausule is mogelijk, dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen SEGATI en haar klant. Geen enkele bestelling uitgaande van de klant kan SEGATI verbinden, dan na schriftelijke bevestiging van deze bestelling door SEGATI.

Artikel 2 : Onderaanneming

2.1 SEGATI behoudt zich het recht voor de prestaties, diensten of bestellingen, die het voorwerp uitmaken van het contract met de klant, geheel of gedeeltelijk, zonder de toelating van de klant, in onderaanneming uit te besteden.

Artikel 3 : Prijs

  1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de prijzen zonder taksen. Alle taksen en bijkomende kosten zijn ten laste van de klant.
  2. De prijzen, die onder meer voor bestellingen zijn vastgesteld, kunnen steeds herzien worden door SEGATI, o.a. in de gevallen van wijziging van haar contractsvoorwaarden met derden of in geval van schommeling van de wisselkoers.
  3. SEGATI behoudt zich het recht voor om, telkens zij dit nodig acht, de betaling van een voorschot op de prijs te vragen. Een voorschot zal altijd vereist zijn indien SEGATI zelf door haar leveranciers wordt gevraagd een voorschot te betalen.

Artikel 4 : Levering

  1. De bestelde goederen worden uitsluitend op risico van de klant vervoerd, indien zij geleverd worden in de magazijnen van de klant of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 5 : Termijnen voor prestaties – Diensten en bestellingen – Overmacht

  1. De termijnen door SEGATI gegeven voor de prestaties, diensten en bestellingen van goederen zijn indicatief en zijn geenszins verbindend voor SEGATI. De termijnen worden in elk geval verlengd indien de klant zijn verplichtingen ten aanzien van SEGATI niet vervult, of in geval van overmacht in hoofde van SEGATI.
  2. Worden onder andere geacht gevallen van overmacht in hoofde van SEGATI uit te maken: een order of een beschikking van hogerhand (“le fait du prince”), oorlog, staking, brand, overstroming, onderbreking van het transport of van de telecommunicatie, de vertraging in de bevoorrading vanwege de leveranciers van SEGATI, of iedere andere omstandigheid onafhankelijk van haar wil, die de normale verlening of levering van diensten of goederen verhindert of moeilijker maakt.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan de vertraging in de levering van prestaties, diensten en goederen door SEGATI nooit, zelfs niet gedeeltelijk, de annulatie van de bestelling of het vorderen van een schadevergoeding rechtvaardigen.

Artikel 6 : Overdracht van eigendom – Overdracht van risico – Intellectuele eigendom

6.1 De eigendom van de goederen besteld bij SEGATI gaat slechts over op de klant op het ogenblik van de integrale betaling van hun prijs, met inbegrip van de eventueel verschuldigde verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding conform artikel 8.2.

6.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, gaan de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de goederen en prestaties van SEGATI niet over op de klant en blijven deze bijgevolg de exclusieve eigendom van SEGATI.

  1. De overgang van het risico vindt echter plaats vanaf de levering door SEGATI van de bestelde goederen aan de klant, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7 : Klachten

7.1 Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard indien zij niet binnen de vijf dagen vanaf haar datum het voorwerp is geweest van een schriftelijk protest gericht aan SEGATI.

7.2 Geen enkele klacht uit hoofde van een niet-conforme levering of een zichtbaar gebrek zal aanvaard worden, indien hij niet schriftelijk werd geformuleerd en, op straffe van verval, onmiddellijk op het ogenblik van de ontdekking van de fout of het gebrek, maar in ieder geval binnen de vijf werkdagen volgend op de levering van het goed of de dienst.

7.3 Elke klacht uit hoofde van verborgen gebreken moet, op straffe van verval, schriftelijk geformuleerd worden binnen de vijf werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek of vanaf het ogenblik waarop de klant dit verborgen gebrek had moeten ontdekken.

Artikel 8 : Betaling

8.1 De facturen van SEGATI zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen einde maand vanaf hun uitgifte.

8.2 Elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de aanrekening van verwijlintresten met zich meebrengen, berekend op het nog verschuldigde bedrag, a rato van 12 % per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van EUR 125.

8.3 Onverminderd de artikelen 8.1 en 8.2, heeft SEGATI, indien één of meerdere contracten afgesloten met de klant opeenvolgende leveringen of prestaties omvatten, het recht om bij gebrek aan betaling van één enkele vervallen factuur, alle andere leveringen of prestaties in het kader van eenzelfde of een andere bestelling te annuleren of op te schorten, zonder voorafgaand bericht, zonder motivering en zonder vergoeding verschuldigd te zijn.

8.4 Onverminderd de artikelen 8.1 tot en met 8.3, behoudt SEGATI zich bij gebrek aan betaling het recht voor om het bedrag dat de klant aan haar verschuldigd is, te compenseren met enige, zelfs nog niet opeisbare, vordering die deze klant op SEGATI zou hebben uit hoofde van welke verbintenis dan ook.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van SEGATI

9.1 De verbintenissen van SEGATI betreffende de levering van diensten maken in haar hoofde slechts een inspanningsverbintenis uit.

9.2 Wanneer de aansprakelijkheid van SEGATI in het kader van haar contractuele verbintenissen in het gedrang wordt gebracht, kan deze nooit hoger zijn dan het bedrag van de factuur die de litigieuze goederen of diensten betreft.

9.3 SEGATI kan nooit gehouden zijn tot een vergoeding voor indirecte – of gevolgschade, zoals voor gederfde winst of een gemiste kans.

Artikel 10: Uitdrukkelijk ontbindend beding

10.1 In geval van niet-betaling van één enkele vervallen factuur, in geval van protest van een zelfs nog niet geaccepteerd effect, in geval van (zelfs niet-officiële) staking van betaling, van faillissement, van beslag, van overlijden of in geval van ontbinding of vereffening van de klant, in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 5 en voor zover voortdurend gedurende ten minste 30 dagen, of in geval van enig ander feit dat de insolvabiliteit van de klant kan impliceren, heeft SEGATI het recht om van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang het contract te verbreken, mits het versturen van een aangetekend schrijven.

Artikel 11 : Varia

11.1 De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tasten in geen geval de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen aan, die integraal van toepassing blijven.

11.2 De niet-uitvoering door SEGATI van een recht of een voorrecht dat haar toekomt overeenkomstig deze algemene voorwaarden, mag in geen geval beschouwd worden als een verzaking in hoofde van SEGATI aan deze rechten.

Artikel 12 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

  1. De contractuele verhouding tussen SEGATI en haar klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  2. Elk geschil aangaande de contractuele verhouding tussen SEGATI en de klant zal onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van SEGATI gevestigd is.
  3. Onverminderd artikel 12.2 behoudt SEGATI zich het recht voor om de klant te dagen voor de hoven en rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van laatstgenoemde.
Préférences

Quand vous visitez un site, certaines informations sont gardées en mémoire par votre navigateur sous forme de cookies. Vous pouvez changer ici vos préférences. Il se pourrait que bloquer ces cookies ait un impact sur votre expérience utilisateur et sur les services que nous offrons.

Cliquez pour activer/désactiver google analytics
Cliquez pour activer/désactiver google font
Cliquez pour activer/désactiver google map
Politique de confidentialité
Advertising Store maakt gebruik van cookies om haar website vlot te laten werken met de bedoeling uw surftijd bij ons zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.